Czy odpowiadam za kredyt i długi męża ?

Otóż w przypadku gdy zobowiązania powstały w trakcie trwania miedzy małżonkami wspólności ustawowej, a nie wyraziła Pani zgody na ich zaciągnięcie to wierzyciel nie ma prawa zaspokajać się z majątku wspólnego. Co więcej w przypadku gdy wyrażenie zgody było konieczne, to umowa wierzyciela z mężem może być uznana w ogóle za nieważną.

Na samym początku zalecana jest próba polubownego ubiegania się o należność, w formie przypomnień lub wezwań do zapłaty (można w nich zawrzeć noty odsetkowe). Warto również uświadomić kontrahentowi, jakie będą następstwa jego dalszego zwlekania z uregulowaniem długu. Powinien on wiedzieć, że sprawa będzie wtedy skierowana do kancelarii zajmującej się windykacją, a odpowiednia informacja trafi do Biura Informacji Gospodarczej oraz na giełdę długów. Ponadto, kolejną konsekwencją może być pozew sądowy.

Zgodnie z treścią art. 41 § 2 k.r.o. Jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie bez zgody drugiego małżonka albo zobowiązanie jednego z małżonków nie wynika z czynności prawnej, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw, o których mowa w art. 33 składniki majątku osobistego pkt 9, a jeżeli wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa, także z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa .

Bowiem tylko gdy małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą drugiego małżonka, wierzyciel może żądać zaspokojenia także z majątku wspólnego małżonków.

 

Natomiast w przypadku, gdy wierzytelność powstała przed powstaniem wspólności lub dotyczy majątku osobistego jednego z małżonków, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw, o których mowa w art. 33 składniki majątku osobistego pkt 9.